Khu liên hợp thép Formosa (Việt Nam)

 

           Dự án                  Khu liên hợp thép Formosa (Việt Nam)
Chủ đầu tư Formosa
Nội dung công việc Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết chân không
Diện tích xử lý 4.000.000 m2
Thời gian thực hiện