Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1

 

          Dự án                          Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1
Chủ đầu tư  Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
Nội dung công việc Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết chân không kết hợp gia tải

Khảo sát địa kỹ thuật và quan trắc công trình

Diện tích xử lý 115.112 m2
Thời gian thực hiện 03/2011 – 04/2012