Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1

 

Dự án  Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1
Chủ đầu tư  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Nội dung công việc  Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết chân không kết hợp gia tải
Diện tích xử lý  46.000m2
Thời gian  02/2014 – 12/2014